ЗНО Біологія Біосинтез білків Транскрипція. Пояснюються процеси, які відбуваються під час транскрипції: синтез і-РНК, ініціація, елонгація, термінація, процесінг, сплайсинг. Меню відео: 0:45 - Збереження спадкової інформації 1:28 - Схема Транскрипція 1:45 - Ініціація 2:09 - Малюнок транскрипції 245 - Елонгація 3:09 - Термінація. Ген 3:39 - Процесінг 3:46 - Сплайсинг ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Основні поняття генетики: ген, алель, алельні гени, гомозигота, гетерозигота, гібрид, генотип, фенотип, геном, генофонд. Меню відео: 0:49 - генетика 1:01 - Спадковість та мінливість 1:21 - ген 2:00 - Локус 2:11 - Алель 2:38 - Алельні гени 7:00 - Геном ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія нестатеве розмноження. ознака живого організму. Моноцитогення нестатеве розмноження. Розмноження диплоїдними, соматичними клітинами. види нестатевого розмноження: мітоз, амітоз, простий поділ, брунькування, множинний поділ. Меню відео: 0:17 - Визначення терміну Розмноження 0:32 - Соматичні клітини 0:47 Схема нестатеве розмноження 1:09 - Мітоз 1:21 - Амітоз 2:11 - Розмноження спорами 2:36 - Брунькування 3:21 - множинний поділ =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== Вкотакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Рівні організації живої природи. Молекулярний. субклітинний. Клітинний. тканинно-органний. Організмовий. Популяційно-видовий. Біогеоценотичний. Біосферний. Меню Відео: =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Реплікація ДНК. Самоподвоєння або редуплікація молекулиДНК. Матричний синтез. Напівконсервативний процес. Ферментативний процес: ДНК-топоізомераза, хеліказа, ДНК-полімераза, лігаза. Меню відео: 0:30 - Визначення реплікації 0:41 - Схема реплікації 1:38 - Напрямок реплікації 2:00 - Реплікація на відомому ланцюгу 2:34 - Фрагменти Оказаки 2:55 - Праймер 3:54 - Схема реплікації 4:19 - Матричний синтез 4:33 - Репарація 4:49 - Напівконсервативний процес ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Статеве ромноження. Одна з ознак живого організму. Спосіб розмноження живих організмів. Копуляція. Види копуляції: ізогамія, анізогамія, оогамія. Кон югація. Партеногенез. Меню відео: 0:17 - Розмноження 0:30 - відмінності нестатевого розмноження від статевого 0:45 - :Статеве розмноження 1:01 - Копуляція 1:31 - Способи копуляції 2:49 - Кон югація 3:39 - Партеногенез =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== Вкотакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Клітинний цикл Мітоз. Інтерфаза. Пояснюються процеси, які відбуваються під час кожної фази мітозу та інтерфази. Меню відео: 0:20 - Клітинний цикл 0:27 - Фази мітозу 1:27 - Визначення та характеристика мітозу 2:04 - Генетичний матеріал 2:50 = Профаза 3:16 - Схема мітозу 3:40 - Метафаза 4:40 - Малюнок мітозу 5:07 - Анафаза 6:20 - Телофаза 7:59 - Інтерфаза ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Ядро Ген Хромосоми. Пояснюється будова та функції ядра, хромосом та гена. Еухроматин. Гетерохроматин. Центромера. Теломери. Промотор. Екзони. Інтрони. Термінатор. Меню відео: 0:14 - Ядро схема 0:34 - Будова ядра 1:36 - Білкова пластинка 1:55 - Хроматин 2:44 - Схема ядра 3:01 - Будова хромосом 3:18 - Ядерце, будова та функції 3:39 - Функції ядра 4:21 - Схема будови хромосоми 4:47 - Еухроматин та гетерохроматин 5:16 - Теломери 5:51 - Ген, будова 6:14 - Схема гена ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Спинний мозок.Пояснюється загальний план будови нервової системи. Будова та функції спинного мозку. Меню відео: 0:38 - Схема Нервова система 1:15 - Схема Периферична нс 1:32 - Розміщення спинного мозку 2:01 - Оболонки, якими оточений мозок 2:52 - Будова спинного мозку 5:20 - Схема Рефлекторна дуга ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Ліпіди. Жири. Будова та функції жирів. Ліпоїди: воски, фосфоліпіди, стероїди, ліпопротеїди, гліколіпіди. Меню відео: 0:19 - Визначення ліпідів 0:46 - схема Ліпіди 0:50 - Жири 2:46 - Ліпоїди 3:04 - Воски 4:14 - Фосфоліпіди 6:14 - Ліпосоми 6:56 - Стероїди 7:56 - Гліколіпіди 8:17 - Ліпопротеїди 8:43 - Функції ліпідів ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Немембранні органели. Рибосоми. Клітинний центр. Центросома. Центріолі. Веретено поділу. Меню відео: 0:20 - Немембранні органели 0:26 - Будова рибосом 0:42 - Місце утворення рибосом 1:16 - Схема рибосоми 1:33 - Центросома 1:44 - Будова центріолей ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Мейоз. Пояснюються процеси, які відбуваються під час редукційного та екваційного поділу мейозу. Меню відео: 0:20 - Мітоз 0:30 - Мейоз 0;2 - Зони статевих залоз 1:16 - Схема Зони статевих залоз 1:38 - Генетичний набір овоцитів І порядку та сперматоцитів і порядку 3:10 - Схема Зони статевих залоз 3:54 - Мейоз 4:02 - Редукційний поділ мейозу 4:26 - Стадії редукційного поділу 6:38 - Схема Мейоз 10:04 - Екваційний поділ ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Енергетичний обмінПояснюються процеси, які відбуваються під час підготовчого періоду, гліколізу та гідролізу. Анаеробне дихання. Аеробне дихання. Цикл Кребса. Дихальний ланцюг. Субстратне та окисне фосфорілювання. Меню відео: 0:21 - Схема Метаболізм 0:56 - Етапи енергетичного обміну 1:05 - Підготовчий етап 1:24 - Ферментативне розщеплення 2:28 - Всмоктування речовин 3:35 - Гліколіз 4:14 - Субстратне фосфорілювання 4:17 - Мітохондрія 5:12 - Цикл Кребса 5:20 - Дихальний ланцюг 6:33 - Окисне фосфорілювання ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Відділ Зелені водорості.Пояснюються будова, процеси життєдіяльності, середовище існування зелених водоростей, їх життєві цикли, чергування поколінь ствтевого та нестатевого. Меню відео: 0:25 - Загальна характеристика зелених водоростей 0656 - Життєвий цикл 1:32 - Представники одноклітинних зелених водоростей 2:52 - Багатоклітинні нитчасті 3:12 - Багатоклітинні таломні 3:25 - Життєвий цикл хламідомонади 5:25 - Життєвий цикл улотрикса ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Будова ДНК. Нуклеотид. Будова нуклеотиду ДНК. Антипаралельність. Комплементарність. Меню відео: 0:47 - Визначення ДНК 1:00- Будова нуклеотида 1:50 - Фосфодиефірний зв язок 2:28 - Кінці ДНК 3:08 - Комплементарність ДНК 3:47 - Антипаралельність ДНК 4:04 - Геометрія ДНК 4:42 - Віток (крок) ДНК 5:00 - Стекінг ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО. Біологія.Пояснюється поняття вегетативних та генеративних органів. Корінь, види коренів, типи кореневих систем


ЗНО Біологія Одномембранні органели. ЕПС. Ендоплазматична сітка. Комплекс Гольджі. Лізосоми. Пероксисоми.Гранулярна ЕПС. Агранулярна ЕПС. Меню відео: 0:22 - Визначення органел. 0:40 - Клітина - відкрита система 1:10 - Ендоплазматична сітка 2:01 - Функції ЕПС 2:30 - Схема ЕПС 3:54 - Схема Функції ЕПС 3:56 - Вакуолі 4:25 - Комплекс Гольджі 4:39 - Діктіосома 7:03 - Лізосоми 7:05 - Схема Види лізосом 8:48 - Вакуолі 9:37 - Пероксисоми ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Віглеводи. Пояснюється класифікація,будова та функції вуглеводів. Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди. Меню відео: 0:17 - Визначення вуглеводів 0:30 - Схема Формула вуглеводів 1:01 - Моносахариди 1:10 - Схема Вуглеводи 1:52 - Олігосахариди 2:06 - Дисахариди 3:17 - Полісахариди 3:40 - Структурні полісахариди 4:22 - Запасальні полісахариди 7:10 - Властивості полісахаридів 8:14 - Функції вуглеводів ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Вегетативне розмноження. Ознака живого організму. Поліцитогенне нестатеве розмноження - один із типів нестатевого розмноження частинами організму. Меню відео: 0:17 - Нестатеве розмноження 0:26 - Поліцитогенне нестатеве розмноження 0:38 - Вегетативне розмноження 0:58 - Вегетативне розмноження рослин 1:00 - Вегетативні органи 1:19 - Схема Нестатеве розмноження 2:04 - Вегетативне розмноження грибів 2:19 - Вегетативне розмноження водоростей 2:32 - вегетативне розмноження тварин 2:54 - Брунькування гідри №:22 - Впорядкований поділ =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== Вкотакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Методи біології. Методи біологічних досліджень. Порівняльно-описовий. Дослідження. Експеремент. Моніторинг. Моделювання. Статистичний метод. Історичний метод. Меню відео: 0:28 - Термін біологія запропонували. 0:37 - Біологія 1:19 - Порівняльно-описовий 1:38 - Дослідження 1:39 - Схема Методи біологічних досліджень 1:56 Експеримент 2:55 - Моніторинг 3:15 - Математичне моделювання =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== Вкотакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Відділ Бурі водорості Відділ Червоні водорості Пояснюються процеси життєдіяльності, будова, життєві цикли, представникі відділів Бурі та Червоні водорості. Меню відео: 0:29 - Характеристика бурих водоростей 2:09 - Характеристика червоних водоростей ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія. Метаболізм. Головна ознака життя - метаболізм. Характеристика метаболізму - процесу обміну речовин. Меню відео: 0:24 - Визначення метаболізму 0:31 - Визначення системи 1:00 - Схема Метаболізм 1:10 - Внуирішній метаболізм 1:42 - Приклади =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== Вкотакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Фотосинтез. Пояснюються процеси, які відбуваються під час світлової та темнової фази фотосинтезу. Меню відео: 0:25 - Пігменти 0:37 - Визначення фотосинтезу 1:17 - Пластичний обмін 1655 - Хлоропласти 2:57 - Процеси світлової фази фотосинтезу 4:10 - Схема-малюнок 5:25 - Переносник протонів водню - НАДФ 6:54 - Темнова фаза фотосинтезу 7:09 - Цикл Кальвіна ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Головний мозок.Пояснюється будова і функції головного мозку. Відділи головного мозку: довгастий, міст, середній, проміжний,кінцевий або великі півкулі. Меню відео: 0:34 - Будова головного мозку 038 - Схема Біла і сіра речовини нс 1:09 - Схема Головний мозок 1:44 - Довгастий мозок 1:54 - Схема Функції відділів головного мозку 2:36 - Міст 3:07 - Середній мозок 4:43 - Проміжний мозок 6:01 - Мозочок 6:42 - Великі півкулі ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Класифікація рослин. Дається характеристика нижчіх та вищіх рослин. Пояснюються поняття: талом, слань, спорангій, гаметангій, антеридій, архегоній. Меню відео: 0:24 - Схема Класифікація живих організмів 0:34 - Схема Основні таксономічні одиниці 1:07 - Схема Умовний поділ царства Рослини 1:44 - Гаметангій 1:54 - Спорангій 2:32 Архегонії 2:52 - Антеридій ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Будова плазмолеми. Цитоплазматична мембрана. Бішар фосфоліпідів. Інтегральні білки. Внутрішні білки. Глікокалікс. Властивості плазмолеми. Меню відео: 0:39 - Хімічний склад плазмолеми 1:40 - Схема плазмолеми 2:07 - Рідинно-мозаїчна модеоь плазмолеми 2:34 - Схема плазмолеми 3:07 - Інтегральні білки 3:25 - Поверхневі білки 3:51 - Глікокалікс 4:05 - Властивості плазмолеми ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Двомембранні органели. Мітохондрії. Пластиди. Хлоропласти. Хромопласти. Лейкопдасти. Пояснюється будова та функції двомембранних органел. Гіпотеза появи двомембранних органел. Меню відео: 0:19 - Загальний план будови клітини 1:01 - Мітохондрії 2:01 - Пластиди 4:44 - Гіпотеза походження двомембранних органел 5:21 - Гіпотеза ендосимбіозу 6:18 - Взаємоперетворення пластид ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Розвиток. Ознака живого організму. Онтогенез. Індивідуальний розвиток. Філогенез. Історичний розвиток. Передембріональний розвито. Ембріональний розвиток. Постембріональний розвиток.


ЗНО Біологія Загальна характеристика рослин. Пояснюється спосіб живлення рослин, їх розмноження, подразливість, дихання, будова рослинної клітини. Меню відео: 0:33 -Рослини - відкрита біологічна система 1:02 - Схема Загальна характеристика рослин 1:24 - Продуценти 1:45 - Ріст рослин 1:59 - Розмноження рослин 2:04 - Подразливість рослин 3:19 Будова клітини рослин 5640 Чергування поколінь ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Функції білків. Скоротливі білки, захисні, регуляторні, транспортні, білки-каталізатори, рецепторні. Меню відео: 0:17 - Схема Функції білків 0:22 - Структурна функція 0:38 - Енергетична функція 0:58 - Запасальна функція 1:06 - Транспортна функція 1:18 - Захисна функція 2:17 - Рухова функція 2:55 - Регуляторна функція ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Тип Плоскі черви Клас Війчасті. Пояснюється будова та процеси життєдіяльності молочно-білої планарії. Меню відео: 0:13 - Схема Тип Плоскі черви 0:59 - Схема Загальна характеристика типу 1:42 - Шкірно-мязовий мішок 2:23 - Системи органів планарії ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія. Відділ Мохоподібні або Бріофіти. Пояснюється класифікація, будова, життєві цикли мохоподібних, їх представники та загальна характеристика. Меню відео: 0:31 - Бріологія 0:41 - Схема Відділ Мохоподібні. Класифікація 1:02 - Будова зозулиного льону 2:00 - Життєвий цикл зозуліного льону 3:24 - Сфагнум 5:38 - Маршанція мінлива ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Гуморальна регуляція 1.види залоз: зовнішньої, змішаньї, внутрішньої секреції. Дана характеристика гіпофізу та епіфізу. Меню відео: 0:23 - Види залоз, їх характеристика 1:40 - Види регуляції 1:47 - Схема Регуляція організму 2:14 - Властивості гормонів 4:06 - Епіфіз 4:37 - Гіпофіз 4:46 - Схема Гормонигіпофізу 8:09 - Тропні гормони ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


зно біологія тип плоскі черви клас сисуни Пояснюється будова та життєві цикли паразитичних червів - печінкового сисуна та котячого сисуна. Меню відео: 0:23 - Схема Тип Плоскі черви 0:45 - Проміжний та остаточний хозяїн 1:03 - Печінковий сисун 2:17 Життєвий цикл печінкового сисуна 3:23 - Котячий сисун ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія. Тип Плоскі черви. Клас Стьожкові. Пояснюється будова та життєві цмклм бмчачого, свинячого ціпяків, шиокого стьожока, ехінокока. Меню відео: 0:10 - Схема Тип Плоскі черви 0:37 - Будова стьожока 1:22 - Бичачий ціпяк 1:56 - Життєвий цикл бичачого ціпяка 3:06 - Свинячий ціпяк 3:41 - Життєвий цикл свинячого ціпяка 4:41 - Широкий стьожак 5:35 - Ехінокок ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Біосинтез білка Трансляція/ Пояснюються процеси, які відбуваються під час ініціації, елонгації та термінації трансляції. Меню відео: 0:19 - Транскрипція 0:46 - Схема Трансляція 1:02 - Будова рибосом 1:20 - Етапи трансляції 1:42 - Ініціація 4:23 - Елонгація 4:41 - Термінація 4:50 - Полірибосома ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Твірна тканина. Мерістема. Верхівкова твірна тканина. Апікальна. Бічна мерістема або латеральна. Вставна твірна тканина або інтеркалярна. Забеспечує ріст органів рослин. Меню відео: 0:21 - Функції твірної тканини 0:31 - Будова мерістеми 1:03 - Схема Мерістема 1:43 - Вторинна мерістема 1:59 - Різновиди верхівкової мерістеми 2:47 - Різновиди латеральної мерістеми =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія. Живлення. Ознака живого організму. Складовий процес обміну речовин. Автотрофне живлення. Гетеротрофне живлення. Меню відео: 0:16 - визначення живлення 0:31 - Схема Типи живлення 0:38 - Визначення автотрофи 0:52 - Визначення Фотосинтетики 1:03 - визначення Хемотрофи 2:02 - Визначення Гетеротрофи 2:21 - визначення Паразити 2:57 - Визначення Сапротрофи =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== Вкотакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія. Нервова регуляція. Дана характеристика нервовій тканині, пояснюється будова нейрона, рефлекторної дуги. Дається визначення рефлексу. ЗНО Біологія Нервова регуляція. Меню відео: 0:18 - Схема Регуляція організму людини 0:59 - Характеристика нервової та гуморальної регуляції 2:38 - Тканина 2:48 - Схема Нервова тканина 3:01 - Нейрон 4:00 - Передача нервового імпульсу 4:47 - Біла речовина 4:58 - Сіра речовина 5:07 - Схема Види нейронів 5:59 - Схема Нерви 6:45 - Рефлекторна дуга 6:53 - Будова рефлекторної буди 8:30 - Рефлекс =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Генетичний код. Пояснюється яким чином послідовність нуклеотидів ДНК кодує послідовність амінокислот в білковій молекулі. Властивості коду. Меню відео: 0:54 - Визначення бідка. 1:08 - Генетичний код 1:20 - Триплетність 1:58 - Схема Властивості генетичного коду 2:21 - Таблиця Генетичний код 3:08 - Колінеарність 3617 - Універсальність 4:25 - Неперекривний ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія. Пояснюється будова, функції нейрона, будова нервової тканини, види нейронів: чутливий, руховий, вставний. Меню відео: 0:19 - Тканина 0:32 - Схема Нервова тканина 0:43 - Нейрон 1:07 Дендрити та Аксони 1:46 - Нервові закінчення, нейромедіатори 2:08 - Схема Біла та сіра речовина нс 3:39 - Схема Види нейронів ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Загальний план будови клітин еукаріот/Поверхневий апарат клітини. Цитоплазма. Ядро. Меню відео: 0:20 - Визначення цитологія 0:30 - Клітина 1:30 - Еукаріоти 1:41 - Схема Будова клітини еукаріот 1:46 - Поверхневий апарат клітини 4:07 - Цитоплазма 7:20 - Ядро ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Класифікація живих організмів. Головні таксони класифікації. Таксони рослин. Таксони тварин. ІІмперії. Надцарства прокаріот та еукаріот. Царства. Відділи. Типи. Класи. Порядки. Ряди. Родини. Роди.Види.


ЗНО Біологія Тканини рослин. Твірна або мерістема. Покривна тканина. Провідна тканина. механічна тканина. Основна тканина або паренхіма. Флоема. Ксилема. Меню відео: 0:17 - Тканина 0:34 - Твірна тканина 1:14 - Схема Мерістема 4:01 - Покривна тканина 6:04 - Механічна тканина 7:01 - Провідна тканина 9:19 - Паренхіма 11:11 - Судинно-волокнистий пучок 12:13 - Видільна тканина =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Будова, властивості, функції води. Структурована вода та вільна. Гідрофільні, гідрофобні, амфіфільні речовини. Меню відео: 0:48 - Формула води 0:57 - Ковалентний зв язок !:20 Полярність води 1:52 - Водневий зв язок 2:10 - Властивості води 4620 - Схема Властивості води 5:39 - Схема Функції води 6:42 - Схема Речовини. 7:40 - Схема Види води в організмі 9:27 - Водневий показник 9:38 - Кисле, лужне, нейтральне середовище 10:30 - Схема Буферна система ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Будова білків. Пояснюється будова амінокислот, які є мономерами білків, якісні реакції на білки, їх просторова структура: первинна, вторинна, третинна, четвертинна. Меню відео: 0:23 - Визначення білків 0:28 - Гомо- та гетерополімери 1:06 - Протеїногенні амінокислоти 1:20 - Будова амінокислоти 3:07 - Схема Білки 3:58 - Первинна структура білка 4:10 - Вторинна структура білка 5:46 - Схема Просторова структура білка 5:57 - Третинна структура білка 6:55 - Четвертинна структура білка 7:50 - Схема Денатурація ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Тип Саркоджгутикові Клас Саркодові. Пояснюються будова, середовище існування, процеси життєдіяльності одноклітинних саркодових. Представники - амеба звичайна та дизентерийна, арцела, дифлюгія, форамініфери, радіолярії. Меню відео: 0:37 - Схема Класифікація живих організмів 1:42 - Підцарство Найпростіші 2:03 - Схема Підцарство найпростіші 5:04 - Розмноження ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Будова та функції РНК. Види РНК:інформаційна, рибосомальна, транспортна. Нуклеотид. Урацил. Меню відео: 0:22 - Визначення РНК 0:51 - Азотисті основи 1:49 - Схема нуклеотиду РНК 2:10- Кількість РНК 2:31 - Схема Види РНК 2:48 - Інформаційна РНК 3:47 - Рибосомальна РНК 4:15 _ Транспортна РНК 4:40 - Антикодон 5:11 - Практичне завдання 6:00 - АТФ ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Надмембранний комплекс клітини. Клітинна стінка. Целюлоза. Хітин. Муреїн. Пелікула. Грамнегативні бактерії. Грампозитивні бактерії. Відео відео:: 0:43 - Схема Поверхневий апарат 1:08 - Клітинна стінка рослин 2:-7 Схема надмембранний комплекс прокаріот 2:14 - Грампозитивні та грамнегативні бактерії ========================================­­­=========== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. ========================================­­­=========== В котакте - Facebook - ?.


ЗНО Біологія Саморегуляція. Ознака живого організму. Гомеостаз - здатність живого організму підтримувати постійний склад внутрішнього середовища. Меню відео: 0:38 - Динамічна рівновага 0:40 - Гомеостаз =================================================== Відеоблогер Татьяна Ляхович - Підготовка до ЗНО. Біологія. =================================================== Вкотакте - Facebook - ?.


Видео добавлено: